Disclaimer

Door het bezoeken en gebruiken van Woon.nl site heeft de bezoeker kennis genomen van de hieronder omschreven disclaimer.

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Woon.nl is onderdeel van de Van Bruggen Adviesgroep. Woon.nl verstrekt door middel van deze website informatie over woonaanbod, makelaardij, hypotheken en diensten die worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Woon.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten, aanbod van woningen, tarieven, kostenberekeningen, overige calculaties of . Aan de met behulp van de door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Woon.nl is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder bijvoorbeeld begrepen teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn eigendom van of in licentie bij Woon.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan (een gedeelte van) de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van Woon.nl.

Algemene actievoorwaarden campagne Woon.nl Apeldoorn en Eindhoven

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Woon.nl verkopen binnen 6 maandenactie, hierna te noemen “actie”, die wordt georganiseerd door Woon.nl-Apeldoorn bv en Woon.nl-Eindhoven, hierna te noemen “Woon.nl”.

Algemeen:

1. de actie loopt tot 31 december 2012.
2. Deelname aan de actie is gratis.
3. Per huishouden en per woning kan maar eenmaal worden meegedaan.
4. Alle deelnemers aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
5. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties van woon.nl-Apeldoorn / Eindhoven.

Deelnemen:

1. Deelname aan deze actie staat open voor woningeigenaren die in de actieperiode van 20 januari 2011 tot 31 december 2012 via Woon.nl-Apeldoorn of Eindhoven een huis (of appartement) in de verkoop zetten op basis van alle onderstaande voorwaarden.
a. Deelnemer maakt gebruik van het Woon.nl Full-servicepakket dienstverlening.
b. Deelnemer zal deelnemen aan de Woningkijkdagen (Openhuizendagen).
2. De makelaar van Woon.nl is leidend in de planning en uitvoering van de promotionele activiteiten.
3. Deelnemer gaat akkoord met de door de makelaar aangegeven verkoopstrategie, verkoopprijs en vraagprijspresentatie.
4. Deelnemer en makelaar van Woon.nl moeten zich samen kunnen vinden in de verkoopstrategie en de minimale opbrengstwaarde (onafhankelijke marktpositie) die voor aanmelding van het object wordt vastgesteld.
5. Biedingen die worden uitgebracht, hoger dan de marktpositie, worden gezien als een mogelijkheid tot verkoop. Mocht de deelnemer deze biedingen, om welke reden dan ook niet accepteren, dan kan de deelnemer zich niet beroepen op “het niet verschuldigd zijn van makelaarscourtage”. In deze situatie zal, bij latere verkoop (na 6 maanden), de makelaar van Woon.nl de afgesproken makelaarscourtage in rekening mogen brengen.
6. Deelnemer geeft zijn toestemming om de woning zo optimaal mogelijk te presenteren op de daarvoor bestemde media. Het inzetten van een professionele fotograaf, het laten maken van digitale plattegronden, plaatsen van “te koop” bord en het plaatsen van minimaal 2 advertenties in een regionaal makelaarsblad zijn hierin de minimale verplichtingen. De kosten hiervoor zijn pandafhankelijk (grootte, aantal etages ed) maar zullen ca. € 275,- bedragen.
7. Indien het Woon.nl niet lukt het pand binnen 6 maanden te verkopen of conform punt 5. geen biedingen heeft gehad die een eventuele verkoop zou rechtvaardigen, dan zal de makelaarscourtage € 0,- zijn.

Rechten Woon.nl:
1. Woon.nl behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Woon.nl of derden.
2. Woon.nl behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

Diversen:
1. Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kunnen per email worden gericht aan info@woon.nl
2. Indien een of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Woon.nl een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
3. Op deze voorwaarden is Het Nederlandse Recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie voorvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de Geschillen Commissie van de NVM / VastgoedPRO.